Czy fundator może zostać członkiem zarządu fundacji?

Aktu ustanowienia fundacji dokonuje fundator. Musi być on zawarty w formie aktu notarialnego. Co dalej? Fundacją kieruje zarząd, ale czy fundator może zostać członkiem zarządu fundacji?

Czy fundator może zostać członkiem zarządu fundacji?

Zapewne takie pytania zadają sobie często osoby zakładające fundacje. Odpowiedź brzmi “tak”, choć może wystąpić wyjątek.

Zgodnie z art. 10 ustawy o fundacjach to:

Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.

Pewne ograniczenia co do zarządu może zawierać statut fundacji. W konsekwencji do zarządu może nie wejść fundator, jeżeli statut tak stanowi. Bądź jeżeli statut zawiera pewne wymagania w stosunku do członka zarządu, których nie spełnia fundator.

Rola fundatora po zakończeniu procesu rejestracji fundacji w zasadzie kończy się. Chyba że wchodzi on właśnie do zarządu, co zazwyczaj ma miejsce. Innym słowem to fundator ustanawia fundację, ale następnie na zarządzie ciąży odpowiedzialność za jej majątek i działalność.

Czy fundator ma natomiast później, po założeniu fundacji, wpływ na skład osobowy zarządu? Znowu, to zależy. Tym razem od tego, czy takie uprawnienie daje mu statut. W wielu fundacjach fundator pełni funkcję doradczą, opiniodawczą. W innych decyduje jednak o tym, kto wejdzie w skład zarządu i niejako nadzoruje go. Reasumując, o możliwości kontroli zarządu przez fundatora decydują postanowienia statutu. Stąd bardzo ważne jest jego odpowiednie przygotowanie.

W konsekwencji, jeżeli zastanawiasz się czy fundator może zostać członkiem zarządu fundacji, to udzielić możemy odpowiedzi twierdzącej. W następnych tekstach przygotujemy nieco więcej na temat funkcjonowania i prowadzenia fundacji.