Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – działalność przyjęta do ubezpieczenia

Jedną z podstawowych rzeczy na jakie należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia swojej działalności gospodarczej jest jej zakres. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia ubezpieczonego przedsiębiorcy, że sam wybiera zakres ryzyka przyjętego do ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela.

Przedsiębiorcy coraz częściej wykupują ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Zakres działalności przyjętej do ubezpieczenia wskazuje się we wniosku ubezpieczającego o zawarcie umowy ubezpieczenia. Jest to ta część umowy, na której lepiej nie oszczędzać, gdyż – pomimo chwilowej korzyści w postaci niższej składki – w wyniku szkody może przynieść dodatkowe koszty w postaci obowiązku pokrycia całości szkody.

Dlatego najlepiej w miejscu działalności przyjętej do ubezpieczenia wskazać całość prowadzonej działalności zgodnie z kodem PKD. Gdy cała taka działalność jest wymieniona w KRS lub CEIDG, możliwe jest także wskazanie jej poprzez odesłanie do tych rejestrów. Uchroni to ubezpieczonego od nieprzyjemności w postaci obowiązku naprawienia szkody nieobjętej zakresem ubezpieczenia.

Przykładowo można wskazać, że prowadząc restaurację z opcją cateringu, powinno się przyjąć do ubezpieczenia obie te działalności (PKD 56.10.A – restauracja oraz 56.21.Z – catering).

Ubezpieczenie tylko cateringu spowoduje, możliwość powstania obowiązku naprawienia szkody doznanej przez klienta restauracji, który poślizgnął się na rozlanej wodzie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi uznania szkody i udzielenia ochrony z powodu braku świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Kolejną kwestią ważną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej są wyłączenia oraz możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka. Należy pamiętać, że zatrudniając pracowników warto także ubezpieczyć się od szkód doznanych przez pracowników podczas pracy. Brak objęcia pracowników ochroną świadczoną przez ubezpieczyciela spowoduje konieczność naprawienia szkody poszkodowanemu pracownikowi, co może powodować znaczne koszty w sytuacji np. skomplikowanego złamania.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności, należy objąć zakresem ubezpieczenia także inne ryzyka mogące spowodować szkodę, np. wózki widłowe czy działania wykonywane przez podwykonawców.

Warto zwrócić także uwagę na sumę ubezpieczenia w poszczególnych rodzajach szkód. Suma ubezpieczenia stanowi kwotę określoną w pieniądzu do której wysokości odpowiada ubezpieczyciel, a ubezpieczony jest wolny od odpowiedzialności. W sytuacji jej wyczerpania, wszystkie koszty przewyższające te sumę jest zobowiązany pokryć ubezpieczony. Im wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższa jest składka, jednakże nie warto na tej sumie przesadnie oszczędzać. Suma ta powinna być dopasowana do charakteru prowadzonej działalności, jej zakresu terytorialnego oraz możliwości wystąpienia szkód u osób trzecich jak i własnych pracowników. Przykładowo suma w wysokości 10 000 zł może nie wystarczyć przy prostym złamaniu kości ręki. Przy większych przedsiębiorstwach albo działalnościach w szczególności narażonych na możliwość wystąpienia szkody np. przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników, zasadne jest ustalenie sumy ubezpieczenia na odpowiednio wysokim pułapie.

Jest to o tyle istotne, że już dzisiaj można nabyć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej o wartości kilkuset tysięcy złotych za 300-400 zł składki ubezpieczeniowej. Celem jak najlepszego i najbardziej kompletnego ubezpieczenia się od wszelkich ryzyk warto skorzystać z porady doświadczonych prawników.